Algemene voorwaarden

Artikel 1: (Definities)

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Waalsprong Advocaten: de advocaat of advocaten, daaronder mede begrepen de juridisch medewerkers werkzaam en handelend onder de naam Waalsprong Advocaten
 2. Het kantoor: Waalsprong Advocaten , alsmede de administratieve medewerkers die op het kantoor werkzaam zijn. 
 3. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Waalsprong Advocaten  tot het verrichten van diensten. 
 4. Opdracht: het resultaat dat het kantoor voor cliënt moeten nastreven. 
 5. Overeenkomst: de door Waalsprong Advocaten aanvaarde opdracht van cliënt. 
 6. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, procureurs- en deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d. 
 7. Stichting Beheer Derdengelden A&V: dit is een stichting  ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden. 
 8. Klacht: elke schriftelijke negatieve reactie van een cliënt, een medewerker of een ander contactpersoon over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Waalsprong Advocaten in de ruimste zin. 
 9. Geschil: een klacht over de oplossing waarvan advies werd uitgebracht, maar waarvan het advies niet wordt, of niet kan worden, nagekomen. 

Artikel 2: (Toepasselijkheid van deze voorwaarden)

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Waalsprong Advocaten en een cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlands Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. Cliënt verklaart de daaruit voor Waalsprong Advocaten voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: (Uitvoering van de overeenkomst)

 1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de opdracht tijdens bespreking met cliënt.
 2. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door Waalsprong Advocaten aan cliënt.
 3. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bepaalt Waalsprong Advocaten welke advocaat of medewerker de opdracht uitvoert.
 4. Indien dat, naar het oordeel van Waalsprong Advocaten , in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft Waalsprong Advocaten het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Waalsprong  Advocaten aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 6. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft Waalsprong Advocaten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.
 7. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor Waalsprong Advocaten in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 4: (Intellectuele eigendomsrechten)

Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Waalsprong Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. 

Artikel 5: (Declaratie)

 1. Op grond van de overeenkomst is cliënt honorarium aan het kantoor, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, verschuldigd.
 2. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het over de betreffende periode geldende basisuurtarief van Waalsprong Advocaten . Het geldende basisuurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld en is op aanvraag verkrijgbaar.
 3. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 4. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bij dit artikel bepaalde met betrekking tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen, alsmede met betrekking tot het griffierecht c.q. vastrecht en de te maken en gemaakte kosten.

Artikel 6: (Betaling)

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Waalsprong Advocaten , dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratienota aangegeven rekeningnummer.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 3. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 1,5%, verschuldigd.
 4. Waalsprong Advocaten heeft te allen tijde het recht van cliënt een voorschotbetaling te verlangen, tot zekerheid van het met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde honorarium en de te maken dan wel gemaakte kosten, dan wel tot het verlangen van zekerheid in andere vorm in het bijzonder in de vorm van te vestigen zekerheidsrechten op aan cliënt toebehorende goederen.
 5. Met door cliënt gedane betalingen worden op de eerste plaats alle nog aan het kantoor verschuldigde renten en kosten verrekend, vervolgens de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 7: (betalingsachterstand of verzuim)

 1. Indien storting van een verlangd voorschot, dan wel verlening van zekerheid, achterwege blijft is al hetgeen cliënt aan het kantoor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 2. Indien cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. In ieder geval is cliënt in dat geval 15% aan incassokosten verschuldigd. Indien Waalsprong Advocaten aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 3. Cliënt is jegens het kantoor bovendien de daadwerkelijk door Waalsprong Advocaten gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, zelfs indien deze kosten de ter zake geldende proceskostenveroordeling mocht overschrijden, behoudens voor zover cliënt aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. 
 4. Waalsprong Advocaten heeft het recht, indien een declaratie niet tijdig door cliënt wordt voldaan en onverminderd het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel, alle werkzaamheden voor cliënt, daaronder tevens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, opschorten. 
 5. Waalsprong Advocaten heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaats gevonden. 
 6. Waalsprong Advocaten heeft voorts het recht betaling te verlangen in een andere vorm dan genoemd in het eerste lid van het vorige artikel. 

Artikel 8: (Reclame)

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 9: (Derdengelden)

 1. Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, alsmede door cliënt gedane voorschotten, worden gestort op rekening van de Stichting Beheer Derdengelden A&V. Over deze gelden wordt geen rente vergoed.
 2. Aan cliënt toekomende gelden, worden binnen 14 dagen onder verrekening met eventueel door cliënt aan het kantoor verschuldigde bedragen, tot welke verrekening de Stichting Beheer Derdengelden A&V te allen tijde bevoegd is, overgemaakt op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening. 

Artikel 10: (Aansprakelijkheid)

 1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Waalsprong Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 4. Overigens is de aansprakelijkheid van Waalsprong Advocaten, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de in het betreffende geval door de verzekeraar gedane uitkering. Waalsprong Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Waalsprong Advocaten beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden door cliënt verschuldigde honorarium.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of zeer grove schuld van de bij het kantoor werkzame advocaten.

Artikel 11: (Archivering)

 1. Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door het kantoor tenminste gedurende 5 jaar, na sluiting van dat dossier, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet dan aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

Artikel 12: (Geschillenbeslechting)

Elke klacht, waarover partijen onderling in der minne niet tot een oplossing komen, zal voor advies worden voorgelegd aan één van de overige aangesloten  advocaten.
Er is een speciale klachtenregelingprocedure binnen kantoor opgesteld. Hierbij zijn diverse onafhankelijke advocaten aangesloten.
Een klacht kan men indienen door middel van een opgestelde brief met daarin duidelijk omschreven wat de klacht inhoud of door het zogenaamde klachtenregistratieformulier in te zenden.

Artikel 13: (Toepasselijk recht)

Op elke overeenkomst tussen Waalsprongadvocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14: (Wijziging van de voorwaarden)

 1. Waalsprong Advocaten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 
 3. Waalsprong Advocaten zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan cliënt toezenden.
 4. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de cliënt in werking zodra hem wijziging is medegedeeld. 

Bijgewerkt: 15 oktober 2015